Общи Условия


1. Общи положения

1.1 Настоящите общи условия представляват разпоредби, които уреждат отношенията между Двете лепти ООД и Потребителите /Самарянин; Дарител - регистриран или нерегистриран; Получател на дарения/ на уебсайта за дарения dvetelepti.bg. Двете лепти ООД си запазва правото да променя Общите условия, като своевременно ги публикува в сайта си dvetelepti.bg. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

1.2. Уебсайтът е собственост и се администрира от Двете Лепти ООД, ЕИК205182224, с адрес гр. София, ул. Бигла 25, наричано Администратор. Дружеството отговаря за техническата поддръжка и функционалността на уебсайта, осигурява достъп до него посредством регистрация съгласно общите условия, гарантира прозрачност и яснота на паричните потоци.

1.3. С попълването на достъпната в уебсайта за дарения dvetelepti.com електронна форма за регистрация Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

2. Понятия, използвани Общите условия:

„Потребител” е всяко лице, което използва уебсайта и услугите, предоставяни от него;
„Самарянин” е всяко лице /физическо или юридическо лице, обществена организация или обединение/, което създава кампания за набиране на средства чрез уебсайта;
„Дарител” е всяко лице /физическо или юридическо лице, обществена организация или обединение/, което дарява средства в полза на кампаниите, обявени на уебсайта;
„Получател на дарението” е всяко физическо лице или група лица /семейства/, които получават средства чрез кампниите, обявени на уебсайта;
„Кампания” - проект или кауза, създадени и обявени на уебсайта, с цел безвъзмездно събиране на средства.

3. Създаване на кампания

3.1. Кампаниите в уебсайта за дарения dvetelepti.bg се създават от Самаряните.

3.2. Самарянинът избира достойна за подкрепа кауза или проект и предоставя информация за тях. Информацията съдържа най-малко следните данни: цел и размер на дарението; продължителност; факти и обстоятелства, обуславящи нуждата от дарение или имащи съществено значение за каузата/проекта, вкл. документи, снимки, публикации; лицето-получател на дарението; начин на подпомагане на кампанията /начин за събиране на даренията/ и др.

3.3. Един Самарянин може да създаде и поддържа неограничен брой кампании. Може да има само една актуална кампания за определен получател на дарение.

3.4. Самарянинът носи изцяло отговорност за създадените от него кампании.

3.5. Администраторът не е посредник на даренията. Той има право, но не е задължен да проверява и да контролира съдържанието/информацията на кампаниите, организирани от Самаряните, и не носи отговорност за тях. Чрез уебсайта dvetelepti.bg се предоставя възможност на лицата, имащи нужда от подкрепа, да популяризират своята кауза, като всеки дарител сам преценява дали да я подкрепи, имайки предвид информацията за нея, предоставена от самарянина.

3.6. Всички спорове между потребители, възникнали при или по повод изпозването на уебсайта и/или във връзка с направените дарения, се решават между страните съобразно законодателството на РБългария. Администраторът не участва в решаването на спорове между потребители.

4.1. Самарянин

4.1.1. Като Самарянин може да се регистрират само лица, навършили 18 години.

4.1.2. Регистрацията на Самарянин се осъществява чрез регистрационна форма, в която се посочва дали лицето се регистрира като физическо лице или като представител на юридическо лице или друга организация.

4.1.3. Попълването на посочените в регистрационната форма данни е задължително за използването на уебсайта за дарения.

4.1.4. С цел да бъде постигната висока степен на сигурност относно предлаганите кампнии, както и във връзка с тяхната отчетност, желаещите да се регистрират като Самаряни трябва да представят минимум една препоръка от вече регистриран в уебсайта самрянин. В случай че желаещият да стане самарянин, не познава никого от регистрираните до момента самаряни, той може да попълни регистрационната форма и да очаква някой друг самарянин да се свърже с него. В този случай ще са необходими две препоръки.

4.1.5. Въз основа на получената форма за регистрация администраторът създава профил на Самарянина, който съдържа списък на всички създадени от него кампании, коментарите за тях, както и неговия рейтинг, който е постигнал в резултат на своята дейност и др.

4.1.6. Рейтингът на всеки Самарянин се определя от различни фактори като брой успешно завършени кампании, брой харесвания на неговите кампании и брой лични подкрепи, както и от липсата на негативни отзиви и коментари и др.

4.1.7. Самарянинът има ангажимент да организира кампанията като представи цялата необходима информация и документи, посочена в чл. 3.2 от настоящите общи условия, като отговаря за тяхната достоверност.

4.2. Дарител

4.2.1. Като дарител могат да се регистрират физически лица, навършили 18 години, както и юридически лица, обществени организации или други обединения. Регистрацията не е задължителна за ползване на уебсайта като дарител, но тя дава възможност съответният ползвател да се идентифицира със своето име, да подкрепя и харесва кампании и Самаряни, както и да изпраща коментари и репорти, т.е. да ползва функционалността на уебсайта в пълен обем.

4.2.2. Регистрацията на дарителя се осъществява чрез регистрационна форма, съдържаща данни с цел неговата идентификация. Регистрацията може да бъде направена и чрез профила на потребителя в социалните мрежи.

4.2.3. Въз основа на получената форма за регистрация администраторът създава профил на дарителя, чрез който последният може да дарява явно или анонимно, като избира кампании с помощта на различни филтри; да получава документи и/или отчети за направените дарения; да вижда хронология на даренията; да коментира и споделя кауза или Самарянин.

4.3. Получател на дарение

4.3.1. Получателят на дарението не подлежи на одобрение от Администратора. Администрторът не е посредник между дарителя и получателя на дарението.

4.3.2. Отговорност за информацията, предоставена за нуждите на създаването и провеждането на кампания, носи самият получател – физическо или юридическо лице. Получателят носи отговорност за всички вреди, които могат да възникнат за дарителя или за Самарянина в резултат на представената от него невярна или заблуждаваща информация.

5. Дарения

5.1. Даренията могат да бъдат парични или непарични /под формата на предмети или услуги/.

5.2. Плащанията по обявените кампании се осъществяват от дарителя директно по сметката на получателя на дарението или по сметката на Самарянина, създал кампанията в зависимост от условията, обявени за съответната кампания. При преводите на парични средства се спазват правилата и се заплащат таксите на съответната финансова институция.

5.3. В случай че дарителят желае да ползва данъчни облекчения или желае по други причини да оформи писмено дарението, дарителят и получателят на дарението сключват договор за дарение.

5.4. Задължение на дарителя или на получателя на дарението е да декларира, отчита или превежда необходимия данък към данъчните органи, дължим за направените дарения чрез уебсайта dvetelepti.bg.

5.5. Администраторът представя на уебсайта за дарения dvetelepti.bg информация за набраните средства по всяка кампания, както и за крайния срок за тяхното набиране. Информацията за това се актуализира от Самарянина на определен период от време.

5.6. Ако сумата, набрана в полза на дадена кампания, надвиши размера на обявената сума за набиране, Самарянинът и/или получателят на дарението решават, дали да прекратят кампанията и как да оползотворят средствата. Ако необходимата сума не бъде събрана до изтичане на крайния срок на кампанията, тогава самарянинът има право да създаде нова кампания с актуализирана информация.

5.7. Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на кампанията активна. Информацията може да бъде подавана от Самарянина и/или получателя на даренията. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития, свързани с кампанията.

5.8. Администраторът има право да блокира информация, която е неотносима към кампанията или може да бъде определена като неетична, неморална или увреждаща законните права на трето лице.

6. Отчетност

Самарянинът подава информация по чл. 5.5 на Администратора за набраните средства по дадена кампания, за да могат тези данни да бъдат своевременно актуализирани. Самарянинът може по своя преценка да представи и отчет за резултатите от създадената от него кампания.

7. Комисионни

Администраторът не удържа никакви комисионни от направените дарения.

8. Отговорност

8.1. Администраторът администрира уебсайта dvetelepti.bg и публикува информация на него, предоставена от неговите потребители.

8.2. Всеки потребител на уебсайта носи отговорност за съдържанието, което публикува в профила си, вкл. за нарушаване на авторски права, нарушаване на правата, свързани с лични данни или други нормативно уредени права.

8.3. Всеки потребител на уебсайта dvetelepti.bg има право по всяко време да обновява или да закрие профила си.

8.4. Всеки потребител е длъжен да пази конфиденциалност по отношение на паролата си за достъп до профила. Потребителят уведомява незабавно Администратора за всеки случай на неоторизиран достъп до профила.

8.5. Администраторът може без предупреждение да откаже регистрация или да блокира съществуващи профили, когато установи нарушение на настоящите общи условия, както и да потърси гражданска, административна или наказателна отговорност от виновните лица.

8.6. Основание за настъпване на последиците, посочени в чл. 8.5 от общите условия, могат да бъдат следните неизчерпателно изброени нарушения:

9. Лични данни

9.1. Администраторът е създал необходимата организация и ред за правомерното събиране и обработване на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламента (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

9.2. Администраторът обработва само лични данни, необходими за целите на предоставените чрез този уебсайт услуги. Ако се налага използване на данните за други цели, ще бъде направено допълнително уведомяване.

9.3. Личните данни, които администраторът събира и обработва, при необходимост се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват или изтече срока на тяхното съхранение.

9.4. Личните данни се съхраняват съгласно нормативно установените начини и срокове.

9.5. Всяко лице, предоставило лични данни, има следните права:

Настоящите Общи условия са приети от „Двете лепти“ ООД на 11.04.2019 година.

Двете Лепти | Даването Променя | Сайт за дарения | Дарителски кампании | Без комисионна

Сайтът изисква бисквитки

Бисквитките са от съществено значение за работата на сайта и за подобряване практическата работа на потребителите. Научете повече тук